Leverings- en betalingsvoorwaarden

 Betalings- en leveringsvoorwaarden ideaLOGO Academy 

 

 • De ideaLOGO Academy behoudt zich het recht voor om de training bij onvoldoende deelname uiterlijk twee weken voor de start van de training te annuleren in verband met onvoldoende deelname. Reeds betaald cursusgeld wordt binnen twee weken na de trainingsdatum gerestitueerd.
 • Het is mogelijk voor de deelnemer zich bij verhindering te laten vervangen door iemand anders. Dit moet per mail doorgegeven worden met vermelding van naam en ordernummer (info@idealogo.academy)
 • De ideaLOGO Academy spant zich in om niet-geannuleerde trainingen te laten doorgaan. In geval van overmacht, onder meer gelegen in arbeidsongeschiktheid van de trainer en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, het onbruikbaar zijn van een cursuslocatie en het niet beschikbaar zijn van een aan de eisen beantwoordende alternatieve locatie, extreme weersomstandigheden of vergelijkbare calamiteiten, is de ideaLOGO Academy gerechtigd de training geheel of gedeeltelijk te annuleren. De ideaLOGO Academy is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en kosten van deelnemers. De ideaLOGO Academy zal zich inspannen de deelnemers een passend alternatief aan te bieden voor het inhalen van de geheel of gedeeltelijk geannuleerde training.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de ideaLOGO Academy maximaal beperkt tot directe schade en maximaal het bedrag aan betaald cursusgeld. De ideaLOGO Academy is nooit aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alleen in geval van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van de ideaLOGO Academy) zal de ideaLOGO Academy zich inspannen om de deelnemer de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Voor het inhalen is een bedrag van € 25,00 administratiekosten verschuldigd. De ideaLOGO Academy is niet verplicht cursusgeld te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Voor het verkrijgen van de PE-punten is de deelnemer verplicht de gehele training aanwezig te zijn en de (huiswerk)opdrachten volledig uit te voeren.Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier per e-mail. Na het volledig ingevuld retourneren van het formulier zal ideaLOGO Academy de verdiende PE-punten verwerken in het KP-register.

Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen dienen voor aanvang van de training betaald en ontvangen te zijn door de ideaLOGO Academy.
 • Annuleringen dienen schriftelijk of per mail gemeld te worden.
 • Annulering binnen veertien werkdagen na aanmelding is kosteloos. Voor annuleringen na deze termijn zijn administratiekosten van € 25 verschuldigd.

Facturatie 

Na inschrijving en bevestiging aan de deelnemer van de gekozen training ontvangt de deelnemer per mail de factuur, met daarop vermeld:

 • De naam van de ideaLOGO Academy en de naam van de training
 • De cursuskosten (deze zijn inclusief lesmateriaal)
 • Betalingstermijn
 • Debiteurnummer, het factuurnummer
 • Trainingsdata en locatie