Leverings- en betalingsvoorwaarden

 Betalings- en leveringsvoorwaarden ideaLOGO Academy 

 • De ideaLOGO Academy behoudt zich het recht voor om de training bij onvoldoende deelname uiterlijk twee weken voor de start van de training te annuleren in verband met onvoldoende deelname. Reeds betaald cursusgeld wordt binnen twee weken na de trainingsdatum gerestitueerd.
 • Het is mogelijk voor de deelnemer zich bij verhindering te laten vervangen door iemand anders. Dit moet per mail doorgegeven worden met vermelding van naam en ordernummer (info@idealogo.academy)
 • De ideaLOGO Academy spant zich in om niet-geannuleerde trainingen te laten doorgaan. In geval van overmacht, onder meer gelegen in arbeidsongeschiktheid van de trainer en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, het onbruikbaar zijn van een cursuslocatie en het niet beschikbaar zijn van een aan de eisen beantwoordende alternatieve locatie, extreme weersomstandigheden of vergelijkbare calamiteiten, is de ideaLOGO Academy gerechtigd de training geheel of gedeeltelijk te annuleren. De ideaLOGO Academy is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en kosten van deelnemers. De ideaLOGO Academy zal zich inspannen de deelnemers een passend alternatief aan te bieden voor het inhalen van de geheel of gedeeltelijk geannuleerde training.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de ideaLOGO Academy maximaal beperkt tot directe schade en maximaal het bedrag aan betaald cursusgeld. De ideaLOGO Academy is nooit aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alleen in geval van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van de ideaLOGO Academy) zal de ideaLOGO Academy zich inspannen om de deelnemer de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Voor het inhalen is een bedrag van € 25,00 administratiekosten verschuldigd. De ideaLOGO Academy is niet verplicht cursusgeld te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Voor het verkrijgen van de PE-punten is de deelnemer verplicht de gehele training aanwezig te zijn en de (huiswerk)opdrachten volledig uit te voeren. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier per e-mail. Na het volledig ingevuld retourneren van het formulier zal ideaLOGO Academy de verdiende PE-punten verwerken in het KP-register.

Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen dienen voor aanvang van de training betaald en ontvangen te zijn door de ideaLOGO Academy, of -indien de factuur nog niet is ontvangen voor aanvang van de cursus- voor de vervaldatum zoals is aangegeven op de factuur.

Facturatie 

Na inschrijving en bevestiging aan de deelnemer van de gekozen training ontvangt de deelnemer per mail de factuur, met daarop vermeld:

 • De naam van de ideaLOGO Academy en de naam van de training
 • De cursuskosten (deze zijn inclusief lesmateriaal)
 • Betalingstermijn
 • Debiteurnaam en adres
 • Factuurnummer
 • Trainingsdata en locatie (of online)

Annulering

 • Annuleringen dienen schriftelijk of per mail gemeld te worden.
 • U kunt tot een maand voor aanvang van de masterclass, workshop of training kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de masterclass, workshop of training is de deelnemer 50% van het bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de masterclass, workshop of training zelf is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd. Dat geldt ook in geval van no-show.

Cursusmateriaal

 • Alhoewel de cursussen en het cursusmateriaal met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen behoudt de ideaLOGO Academy het recht om wijzigingen in het cursusmateriaal, cursusaanbod of cursusprogramma aan te brengen of fouten te herstellen.
 • Aan het cursusmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De ideaLOGO Academy bezit het auteursrecht op het door haar verstrekte cursusmateriaal. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ideaLOGO Academy.
 • Het is de cursist niet toegestaan om op basis van de door ideaLOGO Academy verzorgde trainingen of cursussen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf of met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen.
 • ideaLOGO Academy heeft het recht de aangekondigde trainer of docent te vervangen door een andere persoon.

Digitale en online diensten

 • ideaLOGO Academy staat er niet voor in dat de website of digitale diensten continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij van virussen of andere oorzaken die schade kunnen veroorzaken.
 • De cursist dient zelf voor aanvang van de cursus na te gaan of de door hem gebruikte apparatuur en programmatuur en internetverbinding geschikt zijn voor deelname aan de cursus en te zorgen voor de installatie van een up-to-date antivirusprogramma.
 • De ideaLOGO Academy biedt geen garantie dat een digitale cursus zonder fouten of onderbrekingen is te volgen en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een cursus tijdelijk niet beschikbaar is of uitvalt.

Wijzigingen

Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken.

2 april 2020