Transfer

Van oefening naar dagelijks geklets, de transfer als aparte fase in de behandeling.

In de theorie is weinig geschreven over de transfer. De transfer van het geleerde naar de dagelijkse situatie is echter vaak een probleem. In de oefensituatie lukt het prima, maar daar buiten niet.  Deze lezing geeft een aanzet om de transfer onder de loep te nemen en het rendement van de behandeling te vergroten.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen in de lezing aan de orde:

  • definitie van transfer
  • ervaren dat automatiseren moeite kost
  • de koppeling tussen transfer en gedragsverandering
  • de relatie tussen de manier van aanbieden van de oefenstof, het geven van feedback en de benadering van de cliënt, de invloed van de context en het te verwachten resultaat.

Doelstelling:

De deelnemer heeft kennis opgedaan over de transfer als aparte fase in de therapie. De relatie tussen transfer en gedragsveranderingen wordt besproken.

Door middel van eenvoudige stappen wordt het transferproces besproken en wordt inzichtelijk gemaakt dat de keuzes die de therapeut maakt op de manier van begeleiden, feedback geven, en het aanbieden van de oefenstof invloed hebben op het te behalen behandelresultaat.

Doelgroep:

De lezing is geschikt voor logopedisten en medewerkers uit de zorg en onderwijs, te denken valt aan persoonlijk begeleiders, leerkrachten en RT-ers.

Trainer:

De training wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes